במדיניות פרטיות זו מפורטת לכל מן דבעי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר : https://www.dash.co.il/  (להלן: "האתר"). דאן אלקטרוניקה בע"מ (להלן "החברה") תהיה זכאית, מעת לעת, לשנות או לעדכן את הוראות מדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.

כל התנאים במדיניות זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

פרט למונחים אשר הוגדרו במפורש במדיניות פרטיות זו, תהיה לכל המונחים הבאים לידי שימוש במדיניות הפרטיות ולא הוגדרו בה, המשמעות הנודעת להם בתקנון השימוש המצוי כאן, כפי שיהיה מעת לעת, אלא אם יש בכך משום סתירה למדיניות הפרטיות או לתוכן הרצוף בה.

1.     הגדרות

1.1.    "משתמש": כל אדם ו/או תאגיד (לרבות לקוח ו/או לקוח חינמי) הגולש ו/או צופה באתר ו/או במערכת ו/או משתמש בכל דרך שהיא באתר ו/או במערכת.

2.     מסירת פרטים אישיים  

השירותים באתר דורשים הזדהות של המשתמש וכן מסירת פרטים אישים הכוללים, בין היתר, שם, כתובת דוא"ל, שם חברה, אמצעי תשלום (ככל שלא מדובר בלקוח חינמי) וכיוצ"ב. אינך חייב למסור פרטים אלה לפי חוק, יחד עם זאת, בלא למסור פרטים אלו לא תוכל להשתמש בשירותים של האתר, לרבות המערכת. תשומת ליבו של המשתמש מופנית לכך כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, עשויה למנוע מהמשתמש להשתמש בשירותים המוצעים באתר, לרבות המערכת, או חלק מהם ו/או לפגוע באפשרותו ליצור קשר עם החברה ו/או לפגוע ביכולתה של החברה ליתן שירותים למשתמש.

3.     איסוף ושימוש במידע

3.1.    בעת שימוש באתר ו/או במערכת נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותו באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, שירותים שרכש או ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותו, וכיו"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרישום לשירותים באתר ו/או במערכת. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה,  השירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד.

3.2.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.1 לעיל, הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי כל פעולה שהוא מבצע באמצעות המערכת (ובכלל זה תוכן ההודעות שהוא שולח באמצעותה) גלויה בכל עת לחברה.

3.3.    השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

3.3.1.  לשלוח למשתמש חומר פרסומי ו/או שיווקי מטעם החברה, באמצעי המדיה השונים.

3.3.2.  לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ו/או במערכת.

3.3.3.  לשמור כל פרט שמסר המשתמש (לרבות פרטיו האישיים) במסגרת מאגר מידע.

3.3.4.  להפיק ולנתח מידע סטטיסטי. מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.

3.3.5.  לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במערכת ו/או באתר.

3.3.6.  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

3.3.7.  להתאים את השירותים שיוצגו בעת הביקור באתר למשתמש.

3.3.8.  ליצירת קשר עם המשתמש כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך.

3.3.9.  לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר והמערכת.

3.3.10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון.

 

 

4.     מסירת מידע לצדדים שלישיים  

4.1.    החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים מזהים שלך והמידע שנאסף על פעילותך במערכת (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

4.1.1. במקרה שתפר את הוראות התקנון, או אם תבצע באמצעות המערכת או באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

4.1.2. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודותיך לצד שלישי;

4.1.3. בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

4.1.4. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

5.     Cookies

 

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר ו/או במערכת, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה.

המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות".